کود محرک رشد 10-52-10

کود توسعه و تقویت گل و افزایش گل دهی

24,500 تومان

کود مخصوص گیاهان گلدار 10-52-10 توسعه وتقویت گل و افزایش گل دهی

عملکرد: توسعه و تقویت ریشه، افزایش گلدهی

زمان مصرف: پس از تعویض گلدان، قبل از گلدهی

میزان مصرف: یک پیمانه  از پودر را در یک لیتر آب حل و جهت آبیاری گلدان ها استفاده نمایید.

گیاهان آپارتمان پر فروش